GEODETICKÉ PRÁCE » Záznam podrobného měření změn

Záznam podrobného měření změn se vyhotovuje pro zápis změn údajů evidovaných v souboru geodetických informací, které jsou spojeny s měřením v terénu, ale nemění hranice pozemků.

  • určení hranice ochranného pásma
  • určení hranice chráněného území
  • dalších prvků polohopisu stanovených jako obsah mapy katastru nemovitostí ( budovy, které jsou příslušenstvím jiné budovy evidované v katastru nemovitostí, nadzemní vedení vysokého a velmi vysokého napětí včetně stožárů….)