GEODETICKÉ PRÁCE » Vytyčení pozemku

Vytyčení hranic pozemku je zobrazení stavu, který je zakreslen v katastrální mapě a evidován v katastru nemovitostí jako závazný údaj, do terénu. S výsledkem vytyčovacích prací je třeba seznámit vlastníky všech parcel,pro které je tato hranice společná.

 

Vytyčování vlastnických hranic pozemků v terénu (pro účely stavby oplocení, užívání, obdělávání nebo těžby).

Hranic věcného břemene apod.

Vytyčení v terénu je nejlépe provést před samostatným prodejem - koupí pozemku. Geodetické vytyčení pozemku může být v rozporu s vyznačením jeho polohy v terénu vykonané prodávajícím. Také chybně deklarovaná výměra katastrálním úřadem u větších ploch i o stovky m2 je velmi častým faktem, se kterým se bohužel z neznalosti věci vlastníci pozemků nebo kupující neradi vyrovnávají – zvlášť když je tržní cena pozemku odvozena z m2. Finance vynaložené kupujícím nebo prodávajícím na geodetické práce při vytyčení pozemku (před samotnou realizací prodeje pozemku) jsou potom neporovnatelné s financemi vynaloženými při koupi problematického pozemku. Součástí vytyčení je vypracovaný vytyčovací elaborát, který obsahuje vytyčovací náčrt s vytyčovacími prvky a protokol o seznámení s průběhem vytyčené hranice pozemku, souhlasné prohlášení a geometrický plán pro průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků.