GEODETICKÉ PRÁCE » Geometrické plány

V katastrální mapě nelze bez geometrického plánu nebo upřesněného přídělového plánu zobrazit předmět obsahu katastru, k němuž se zapisují práva.

Geometrický plán je technickým podkladem pro vyhotovení rozhodnutí a jiných listin ke změnám a je podkladem pro provedení změny v katastru nemovitostí.

Geometrický plán se vyhotovuje :

 

 

 1. pro vyznačení budov a staveb nebo změny jejich obvodu do katastru nemovitostí (ke kolaudaci)
 2. pro vyznačení rozestavěných budov do katastru nemovitostí (pro poskytnutí úvěru)
 3. pro rozdělení pozemků (koupě, darování části pozemku)
 4. pro změnu hranic pozemků (směna pozemků)
 5. pro vyznačení věcných břemen na části pozemku v katastru nemovitostí (např. právo chůze a jízdy po části cizího pozemku, vedení inženýrských sítí přes cizí pozemek, …)
 6. pro doplnění pozemku evidovaného dosud zjednodušeným způsobem (parcela býv. PK, EN) do katastru nemovitostí
 7. pro opravu geometrického a polohového určení nemovitosti (oprava chyby v katastru nemovitostí)
 8. pro upřesnění údajů o parcele podle přídělového řízení
 9. pro průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice (v případě shody sousedních vlastníků na průběhu hranice)
 10. pro změnu hranice katastrálního území a hranice správní jednotky
 11. pro určení hranic pozemků při pozemkových úpravách